نامهای اصیل فارسی-ایرانی برای دختر و پسر

پسرها

یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون

آبـتین

آتـش

آتـش

نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین، تـزیـین و آرایش

آذین

نام فرشته ای

آراد

ساکت

آرام

نام پدر زن داریوش کبـیر

آرتان

یکی از پهـلوانان سنـتی ایران

آرش

بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبـیر

آرشام

هـدف

آرمان

یکی از شخـصیت های شاهـنامه

آرمین

نام باستانی ایران

آریا
دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوشآریامنش
منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریاییآریانا
مربوط به نژاد آریا آرین
آزاد آزاد
خاص و خالص، پاک و پاکیزهآویژه
پاره آتشاخـگر
یکی از شخـصیتهای شاهـنامهاردشیر

اردلان
یکی از شخـصیت های شاهـنامهاردوان
یکی از شخـصیت های شاهـنامهارژنگ
شیرارسلان
تخـت

ارشیا

یکی از شخصیتهای شاهنامهاسفندیار
بنیانگذار سلسله اشکانیان اشکان
شریک، معاون، رفیق افشار
نام سردار ایرانیافشین

آرزو

امید
شاهامیر
جاودانانوش
نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیانانوشیروان
ادراکاورنگ
نام یکی از شخصیتهای شاهنامهایرج
یکی از شخصیت های شاهنامهبابک
نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویزباربد
آغاز صبحبامداد
نام نوازنده نامی دوران ساسانیانبامشاد
بامین
نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)ربردیا
یکی از سرداران یزدگرد ساسانیبرسام
جوانبرنا
بلند بالا، نام پسر سهراببروز
نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسببرزن
یکی از شخصیتهای شاهنامهبزرگمهر
به دینبه آئین
نگهبانبهبد
بهراد
مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامهبهرام
رنگ نیکبهرنگ
روز خوب و نیکبهروز
کسی که به نیکی زاده شدهبهزاد
یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامهبهمن
دارای مش و کردار شایستهبهمنش
مشهوربهنام
نام شاهان هندبهنود
یکی از شخصیتهای شاهنامهبیژن
ایرانی، مقدسپارسا
نامی آذری به معنای پروردگارپاشا
رزمجوپرشان
یکی از شخصیت های شاهنامهپرویز
نام یک پیامبرپرهام
پژمان

پوریا

جستجو، جویا

پویا
آرزوپوژمان
نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقبادپولاد
آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانیپهلبد
پیامپیام
یکی از شخصیتهای شاهنامهپیروز
نام برادر شاپور اولپیروزان
قبولپیمان
یکی از شخصیت های شاهنامهتورج
یکی از شخصیت های شاهنامهتهماسب
نام یکی از شاهان ایرانیتهمورث

تیرداد

تیمور
ابدیجاوید
نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامهجمشید
دارنده جهانجهاندار
شاه جهانجهانشاه
فاتح جهانجهانگیر
مدافعحامی
هدیه ای از طرف خداخداداد
یکی از شخصیتهای شاهنامهخسرو
نام یکی از شاهان هخامنشیخشایار
دادیه
ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامهدارا
یکی از شخصیتهای شاهنامهداراب
نام یکی از شاهان هخامنشیداریوش

دانوش


رامبد

رامین
نوازنده معروف زمان ساسانیانرامتین
درخشانرخشان
یکی از شخصیت های شاهنامهرستان
روزبه
یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم )رزال

زامیاد
نام یک پیامبرزرتشت

زند
بنیانگذار عهد ساسانیساسان
رهبرسالار
یکی از شخصیتهای شاهنامهسام
خانه، سامانسامان
بالا مقامسامی
آسمانسپهر
سروش
شاهزادهسنجر
یکی از شخصیت های شاهنامه ( فرزند رستم )رسهراب
مرد سیاه موسیامک
یکی از شخصیت های شاهنامهسیاوش
یکی از شخصیت های شاهنامهشاپور
صورت شاهشاهرخ
خواست شاهشاهکام
باز ( پرنده ای کوچکتر از عقاب )رشاهین
سزاوارشایا
سزاوارشایان

شروین
ستاره دنباله دارشهاب
شاهین دربارشهباز
نام پادشاهیشهرام
هدیه شهرشهرداد
رودی بزرگشهروز
شاهشهریار
دوست شاهشهیار
اعتمادعماد
یکی از شخصیتهای شاهنامهفرامرز
راستفربد
عالیفرجاد
شادفرخ
شاد به دنیا آمدهفرخزاد
فرداد
بهشتفردوس
فردین
تولد باشکوهفرزاد
سزاوارفرزام
عاقلفرزان
دانافرزین
شادفرشاد

فرشید

بالا

فرناز
یکی از شخصیت های شاهنامهفرود
جوهرفروهر
یکی از شخصیت های شاهنامهفرهاد
فرهنگفرهنگ

فرهود
یکی از شحصیت های شاهنامهفریبرز
منحصر بفردفرید

یکی از شخصیت های شاهنامه

فریدون
پیروز، پیروزیفیروز
موفقکامران
آرزوی شادکامشاد
موفقکامیار
یکی از شخصیت های شاهنامهکسرا
یکی از شخصیت های شاهنامهکاوه
یکی از شخصیت های شاهنامهکاووس

کورس
بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایرانکورش

کوشنده، سخت کوش

کوشا

شاه، مدافع، محافظ

کیا
شاهانکیان

کیارش
یکی از شخصیت های شاهنامهکیانوش
یکی از شخصیت های شاهنامهکیخسرو
یکی از شخصیت های شاهنامهکیقباد
جهانکیوان
یکی از شخصیت های شاهنامهکیومرث
یکی از شخصیتهای شاهنامهگباد
یکی از شخصیتهای شاهنامهگشتاسب
یکی از شخصیتهای شاهنامهگودرز
یکی از شخصیتهای شاهنامهگیو

مازیار

ماکان
نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کردمانی
یکی از شخصیتهای شاهنامهمنوچهر

مهبد
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهراب
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهران
هدیه آفتابمهرداد
نوزاد آفتابمهرزاد
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهرک
رنگ آفتابمهرنگ
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهیار
تولدمیلاد
مشهورنامدار
مشهورنامور
یکی از شخصیتهای شاهنامهنریمان
روشنایینوری
بشادی زائیده شده نوشزاد
خبر خوشنوید
کوچکنمیا
شنوندهنیوشا
یکی از شخصیتهای شاهنامههرمز
هوتن
داناهوشمند
یکی از شخصیتهای شاهنامههوشنگ
داناهوشیار
یکی از شخصیتهای شاهنامههومان
نیک اندیشهومن
ورشاسب

نامی آذری - بمعنی جاوید

یاشار


دخترها

آبگینه

آبنوس

نام یک شاهزاده ایرانی

آتوسا

آتش، نهمین ماه ایرانی

آذر

نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرافروز

صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر

آذرخش

نام گلی است برنگ سرخ

آذرگون

پاکدین

آذرنوش

آرا

آرزو

آرزو

آزاد، رها

آزاده

نام یک شاهزاده ایرانی

آزیتا

زینت آلات

آزین

مانند

آسا

تشویق

آفرین

نام گلی

آلاله

الهه آب

آناهیتا

صدا

آوا

آویز

آویزه

آهو

آهو

ستاره، نام گلی

اختر

سیاره ارانوس

ارانوس

نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد

ارغوان

رنگ ارغوانی روشن، نام گلی

ارکیده

هدیه

ارمغان

تاج

افسار

افسانه

افسانه

طلسم و جادو

افسون

پاشیدن

افشان


الناز

خوشبخت

انوشه

نام کشور ایران

ایران

دختر ایران

ایران دخت

خانم، متشخص، زن مجرد

بانو

کریستال

بلور

گل بنفشه

بنفشه

دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان

بوبک

بوس، بوسیدن

بوسه

فصل بهار

بهار

بهار کوچک

بهارک

آورنده بهار

بهاره

بهترین ناز

بهناز

بهترین صورت

بهرخ

منحصر بفرد

بیتا

پدیده، چیز جدید

پدیده

اسم یک پرنده

پرستو

ابریشم

پرند

پری

پری

دارای صورتی همچون پری

پری رو

جمع پری

پریا

دارای صورتی همچون پری

پریچهر

زاده پری

پریزاد

مانند پری

پریسا

دارای صورتی همچون پری

پریوش

پرتو

پرتو

پروانه

پروانه

نام یک صور فلکی

پروین

سپیده دم

پگاه

نوعی پرنده

پوپک

موفق

پوران

یکی از شخصیت های شاهنامه

پوران دخت

موفق

پوری

نام گلی

پونه

جام شراب

پیمانه

ارتباط

پیوند

ستاره

تارا

آهنگ، نغمه

ترانه

مسیحی

ترسا

نام کشور دشمن ایران در شاهنامه

توران

نوعی پرنده

توکا

یکی از شخصیتهای شاهنامه

تهمینه

سفال

تینا

نام یک صور فلکی

ثریا

جوان، گل جوانه

جوانه

چلیپا

یاد، یادگاری

خاطره

خندان

خندان

خجسته

آفتاب

خورشید

ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد

دری

آرام دل

دلارام

ملیح، خوش قلب

دلبر

جذاب

دلکش

دریا

دریا

جهان

دنیا

آرامش

رامش

پرمعنی

رسا

روشنایی، نام شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کرد

رکسانه

روح، روان

روان

یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم

رودابه

نور کوچک

روشنک

آزاد

رها

ریما

حریر، زربافت

زری

طلایی

زرین

دختر طلایی

زرین دخت


زویا

سیاره زهره(ونوس)ر

زهره

زیبا، قشنگ

زیبا

شبنم

ژاله


ژیلا

سارا

جام شراب

ساغر


سالومه

نام گلی

ساناز

سایه

سایه

نور اول صبح

سپیده

ستاره

ستاره

زن زیبا، درخت سروناز

سروناز

یاسمن

سمن


سمیلا


سمیرا


سنا

یکی از شخصیت های شاهنامه

سودابه

رز قرمز

سوری

شعله ور، درحال سوختن

سوزان

نام گلی

سوسن

قسم خوردن

سوگند


سپتا

صورت، رخ

سیما

نقره ای

سیمین

شاد

شادان

شادی، خوشحالی

شادی

سلطنتی

شاهین

شبنم(ژاله)ر

شبنم

جرقه

شراره


شروین

شعله، آتش

شعله

شکوفه

شکوفه

جلال، زرق و برق

شکوه

نوعی آهو

شوکا

بانوی شهر

شهربانو

زاده شهر

شهرزاد

عشق شهر

شهرناز

شاهزاده

شهزاده

زن سیاه چشم

شهلا

عشق شاه

شهناز

شیدا

آفتاب، درخشان

شیده

ظریف، شیرین

شیرین

زن شیرین و حساس

شیرین بانو

افسون شده

شیفته


شیما

فریبا

شیوا


صدف

شراب

صهبا

پاک، خالص

طاهره

طلا

طلا

عسل

عسل

آهوی کوهی

غزال

آهوی کوهی

غزاله

طنازی

غمزه

غنچه گل

غنچه

یکی از شخصیتهای شاهنامه

فرانک

خوشی

فرحناز

شاد

فرخنده

عاقل

فرزانه

فرشته، پری

فرشته

عشوه گر

فرناز

یکی از شخصیت های شاهنامه

فرنگیس

درخشان

فروزان

درخشان

فروزنده

روشنی

فروغ

ملیح

فریبا

پرارزش

فریده

ستوده

فرین

فیروزه

فیروزه

عاشق

فیلا

گل قاصدک

قاصدک

مقدس، فرشته

قدسی

یکی از شخصیت های شاهنامه

کتایون

ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند

کیمیا

یکی از شخصیت های شاهنامه

گردآفرید

یکی از شخصیت های شاهنامه

گردیا

چشمان

گلاره


گلبانو

گل فصل بهار

گلبهار

گلپری
باغ گلگلشن
گل انار، به زیبایی گلگلنار

گلنسا
رنگ قرمز گل رزگلی
نوعی آهنگگیتا
جهان، دنیاگیتی
گیسو
نام گلیلادن
گل لالهلاله

لیدا
شبانهلیلا
نام گلیلیلی
مانندمانا
نام یک شاهزادهماندانا
نقاشی که خود را پیامبر معرفی کردمانی
وجوه ماهماهدخت
کسی که صورتش مانند ماه باشدماهرخ
مرجانمرجان
مرجانمرجانه
مرمرمرمر
ملکهملکه
یکی از شخصیتهای شاهنامهمنیژه
مرواریدمروارید
گل مریممریم
خبر خوشمژده
مژه هامژگان
مستمستانه

میشا
نام یک الههمونا
مثال ماهمهتا
مثال ماهمهتاب
مهر انگیزمهر انگیز
نور آفتابمهرناز

مهرنوش
خورشید، مهربانمهری
ماه، مهتابمهسا
درخت گل یاسمهستی

مهشید
نور ماه، شکوه ماهمهناز

مهنوش
مثال ماه، زیباییمهوش
دختر ماهمهین
نام یک الههمیترا
مینامینا
مینو
شوق آفریننازآفرین
گل زیبانازگل
خوش قلبنازنین
زیبانازی
زیبانازیلا
نام یک درختناژین
ونوس، ستاره زهرهناهید
صداندا
نام گلینرگس
نام گلینسترن
رز وحشینسرین
ترانه، آهنگنغمه
خوش قلبنگار
نگاهنگاه
سنگ روی انگشتر و جواهراتنگین
نوانوا
شادی خلقنوش آفرین
شیریننوشین
نهالنهال
خوب، زیبانیکو
خوبینیکی
نام گلی(زنبق آبی)رنیلوفر
شنوندهنیوشا
آرزووندا
آشکارویدا
هدیههدیه
وجودهستی
پرنده ای افسانه ایهما
حیرت انگیزهنگامه
گل یاسیاس
گل یاسیاسمن
تنها، یگانهیکتا
تنها، یگانهیگانه
نام بلندترین شب سالیلدا

0 نظرات:

» نظر شما؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes
Clicky Web Analytics